Skip Navigation Links
 
  Skip Navigation Linksسنا : نمايش خبر  
 
 
1 
 
بورس اوراق بهادار
https://goo.gl/78RbPi
1389/12/23 - 09:22 تاريخ انتشار: 9044 تعداد بازديد: 5696 كد خبر:
در پی اعلام رتبه بندی ؛
جزئیات رتبه بندی شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار اعلام شد
سازمان بورس و اوراق بهادار روز دوشنبه جزئیات رتبه بندی شرکت های کارگزاری را اعلام کرد.
 
 
 

سازمان بورس و اوراق بهادار روز دوشنبه جزئیات رتبه بندی شرکت های کارگزاری را اعلام کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، بر اساس تازه ترین رتبه بندی کارگزاران بورس اوراق بهادار که روز گذشته از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شد ، این سازمان ، جزئیات رتبه بندی را اعلام کرد تا بر اساس آن رتبه های اول تا هشتاد و هفتم کارگزاران اوراق بهادار مشخص شود.

بر اساس اعلام سازمان بورس ،به ترتیب شرکت های کارگزاری مفید، آگاه، بانک صادرات، بانک پاسارگاد، نهایت نگر، خبرگان‌سهام، بانک کشاورزی، رضوی، بهمن، تامین سرمایه نوین و بانک تجارت در جایگاه اول تا 11 رتبه "الف" قرار گرفتند.

 

درعین حال در گروه دارندگان رتبه "ب" کارگزاران اوراق بهادار ، شرکت های کارگزاری سهم آشنا، بانک اقتصاد نوین راهنمای سرمایه گذاران، حافظ، بانک ملت، پارسیان، بانک ملی ایران، فارابی، آبان، تدبیرگران فردا، بانک صنعت و معدن، کاسپین مهر ایرانیان، بورسیران، بورس بیمه ایران، سرمایه گذاری ملی ایران، مهرآفرین، بانک مسکن،سرمایه و دانش،آراد ایرانیان، آپادانا، بانک توسعه صادرات، ایران سهم، نواندیشان بازار سرمایه و عمران‌فارس توانستند به ترتیب در جایگاه 12 تا 36 در این رتبه بندی قرار گرفتند.
 
بر این اساس ، جایگاه 36 تا 69  فهرست کارگزاران اوراق بهادار به نام کارگزاری های پارس نمودگر، امین سهم،اردیبشهت ایرانیان، آرمون بورس، دنیای‌خبره، بهگزین، اندیشه برتر،بانک رفاکارگران، صبا تامین، مشاروان سهام،سیماب‌گون، بازارسهام، ایمن بورس، امین‌آوید، ایساتیس‌پویا یزد، کارآمد، آتی سازی‌بازار، توسعه سهند، راهبرد، سهام پژوهان سهام، تدبیرگرسرمایه، ابراز، پرس‌گستر خبره، بهین پویا، ار"هومن، آرمان تدبیر نقش‌جهان، سهم یار، توسعه سرمایه دنیا، بانک سامان، توسعه فردا، امید سهم، سهام بازار، ساو آفرین تعلق گرفت که این شرکتها رتبه "ج" را اخذ کردند. 
 
بنابراین گزارش ، از جایگاه 70 تا 80 در این رتبه بندی مربوط به شرکت هایی است که رتبه "د" را احراز کردند و به ترتیب شرکت های موحدان، اطمینان سهم، شاخص سهام، سهام گستران، سهم اندیشه، تحلیل‌گران بصیر، آتیه، برهان سهم، سهم‌آذین و دنیای‌نوین هستند.
 

این در حالی است که شرکت‌های کارگزاری آثل، سهام پویا، جهان سهم، معین سهم، آریابورس،آیارنوین و بدره سهام‌ حائز رتبه "ه"  شدند وبه ترتیب جایگاه 81 تا 87 فهرست کارگران بورس اوراق بهادار را به خود اختصاص دادند.

 

 

ردیف

نام کارگزاری

رتبه کارگزاری

1

م‍ف‍ی‍د

الف

2

آگ‍‍اه

الف

3

ب‍‍ان‍ک ص‍‍ادرات

الف

4

ب‍‍ان‍ک پ‍‍اس‍‍ارگ‍‍اد

الف

5

ن‍‍ه‍‍ای‍ت ن‍گ‍ر

الف

6

خ‍ب‍رگ‍‍ان س‍‍ه‍‍ام

الف

7

ب‍‍ان‍ک ک‍ش‍‍اورز ى

الف

8

رض‍و ى

الف

9

ب‍‍ه‍م‍ن

الف

10

ت‍‍ام‍ی‍ن س‍رم‍‍ای‍ه ن‍وی‍ن

الف

11

ب‍‍ان‍ک ت‍ج‍‍ارت

الف

12

س‍‍ه‍م آش‍ن‍‍ا

ب

13

ب‍‍ان‍ک اق‍ت‍ص‍‍ادن‍وی‍ن

ب

14

راه‍ن‍م‍‍ا ىس‍رم‍‍ای‍ه گ‍ذاران

ب

15

ح‍‍اف‍ظ

ب

16

ب‍‍ان‍ک م‍ل‍ت

ب

17

 پ‍‍ارس‍ی‍‍ان

ب

18

ب‍‍ان‍ک م‍ل‍ی ای‍ران

ب

19

فارابی

ب

20

آب‍‍ان

ب

21

ت‍دب‍ی‍رگ‍ران ف‍ردا

ب

22

ب‍‍ان‍ک ص‍ن‍‍ع‍ت وم‍‍ع‍دن

ب

23

کاسپین مهر ایرانیان

ب

24

ب‍ورس‍ی‍ران

ب

25

ب‍ورس ب‍ی‍م‍ه ای‍ران

ب

26

س‍رم‍‍ای‍ه گ‍ذار ىم‍ل‍ی ای‍ران

ب

27

م‍‍ه‍رآف‍ری‍ن

ب

28

ب‍‍ان‍ک م‍س‍ک‍ن

ب

29

ب‍‍ان‍ک ک‍‍ارآف‍ری‍ن

ب

30

س‍رم‍‍ای‍ه ودان‍ش

ب

31

آراد ایرانیان

ب

32

آپ‍‍ادان‍‍ا

ب

33

ب‍‍ان‍ک ت‍وس‍‍ع‍ه ص‍‍ادرات

ب

34

ای‍ران س‍‍ه‍م

ب

35

ن‍وان‍دی‍ش‍‍ان ب‍‍ازارس‍رم‍‍ای‍ه

ب

36

ع‍م‍ران ف‍‍ارس

ب

37

پ‍‍ارس ن‍م‍ودگ‍ر

ج

38

ام‍ی‍ن س‍‍ه‍م

ج

39

اردی‍ب‍‍ه‍ش‍ت ای‍ران‍ی‍‍ان

ج

40

آرم‍ون ب‍ورس

ج

41

دن‍ی‍‍ا ی خ‍ب‍ره

ج

42

ب‍‍ه‍گ‍زی‍ن

ج

43

ان‍دی‍ش‍ه ب‍رت‍ر

ج

44

ب‍‍ان‍ک رف‍‍اه ک‍‍ارگ‍ران

ج

45

صبا تأمین

ج

46

م‍ش‍‍اوران س‍‍ه‍‍ام

ج

47

س‍ی‍م‍‍اب گ‍ون

ج

48

ب‍‍ازارس‍‍ه‍‍ام

ج

49

ای‍م‍ن بورس

ج

50

ام‍ی‍ن آوی‍د

ج

51

ای‍س‍‍ات‍ی‍س پ‍وی‍‍ا یزد

ج

52

ک‍‍ارآم‍د

ج

53

آت‍ی س‍‍ازب‍‍ازار

ج

54

ت‍وس‍‍ع‍ه س‍‍ه‍ن‍د

ج

55

راه‍ب‍رد

ج

56

س‍‍ه‍‍ام پ‍ژوه‍‍ان ش‍‍ای‍‍ان

ج

57

ت‍دب‍ی‍رگ‍رس‍رم‍‍ای‍ه

ج

58

اب‍راز

ج

59

پ‍‍ارس گ‍س‍ت‍رخ‍ب‍ره

ج

60

ب‍‍ه‍ی‍ن پ‍وی‍‍ا

ج

61

ارگ ه‍وم‍ن

ج

62

آرم‍‍ان ت‍دب‍ی‍رن‍ق‍ش ج‍‍ه‍‍ان

ج

63

س‍‍ه‍م ی‍‍ار

ج

64

ت‍وس‍‍ع‍ه س‍رم‍‍ای‍ه دن‍ی‍‍ا

ج

65

ب‍‍ان‍ک س‍‍ام‍‍ان

ج

66

ت‍وس‍‍ع‍ه ف‍ردا

ج

67

ام‍ی‍دس‍‍ه‍م

ج

68

س‍‍ه‍‍ام ب‍‍ارز

ج

69

ساوآفرین

ج

70

م‍‍ع‍ی‍‍ارس‍‍ه‍‍ام

د

71

م‍وح‍دان

د

72

اطم‍ی‍ن‍‍ان س‍‍ه‍م

د

73

ش‍‍اخ‍ص س‍‍ه‍‍ام

د

74

س‍‍ه‍‍ام گ‍س‍ت‍ران

د

75

س‍‍ه‍م ان‍دی‍ش

د

76

ت‍ح‍ل‍ی‍ل گ‍ران ب‍ص‍ی‍ر

د

77

آت‍ی‍ه

د

78

ب‍ره‍‍ان س‍‍ه‍ن‍د

د

79

س‍‍ه‍م آذی‍ن

د

80

دن‍ی‍‍ا ىن‍وی‍ن

د

81

آث‍ل

ه

82

س‍‍ه‍‍ام پ‍وی‍‍ا

ه

83

ج‍‍ه‍‍ان س‍‍ه‍م

ه

84

م‍‍ع‍ی‍ن س‍‍ه‍م

ه

85

آری‍‍اب‍ورس

ه

86

آری‍‍ان‍وی‍ن

ه

87

ب‍دره س‍‍ه‍‍ام

ه

 
كليد واژه خبر:
آتي, بازار سرمايه, بورس اوراق بهادار, بورس كالا, سازمان بورس, سهام, شركت, كارگزار
فايل های مرتبط:
  1. rotbebandi.xls
-پايگاه خبری بازار سرمايه -سنا توسط:
نام و نام خانوادگی
آدرس الكترونيك
 
ديدگاه خود را درباره اين مطلب بيان کنيد.
 
لطفا رتبه پيشنهادی خود به اين خبر را مشخص نماييد
كم
1 2 3 4 5 6 7 8 9
زياد
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 نفر به اين مطلب رای داده اند
 
 
 
 
©2017 All rights reserved.
Powered by IT Department of SEO.
 
©(1389-1395) تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس می باشد
نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد